Bursa Maya Law Firm

Bursa Bosanma Avukati, Bursa Avukat

Visit website
Write a Review
Verified Profile

Maya Hukuk ve Dan??manl?k Ofisi’ nin kurucu avukatlar?ndan Av. M. Fatih Yava? Bal?kesir do?umludur. ?lkö?retimi Diyarbak?r Mehmetçik ilkö?retim okulunda ba?layan M. Fatih Yava? lise e?itimini Kuleli Askeri Lisesi’nde al?p 2011 y?l?nda Hava Harp Okulu 1. s?n?f e?itimini tamamlamas?ndan sonra askeri kariyerine kendi iste?i ile son vermi?tir. Daha sonra kariyerine hukuk alan?nda devam etme karar? alan M. Fatih Yava?, Hukuk e?itimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlam?? ve avukatl?k mesle?ini icra edece?i ?ehir olarak Bursa’y? seçmi?tir. Burada, Stajyer Avukat olarak geçirdi?i 1 y?lda, Bursa Barosu stajyer avukatlar ba?kanl??? görevini üstlenmi? ve bu görevi ba?ar? ile tamamlayarak, avukatl?k görevini icra etme hakk?n? kazanm??t?r. Halen Bursa’da Avukatl?k Mesle?ini icra eden M. Fatih Yava?, Aile ve Bo?anma Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve ?cra Hukuku gibi alanlarda müvekkillerine, ihtiyaçlar? olan hukuki yard?m? sunmaktad?r.

NA
2 - 9
Locations
Turkey
Söğüt Sk., Bursa, Bursa 16100
+905545647334

Focus Areas

Service Focus

100%
  • Law Firms

Industry Focus

100%
  • Business Services

Bursa Maya Law Firm Reviews

No Review
No reviews submitted yet.
Be the first one to review